ഫാക്ടറി

Weaving Workshop
Cutting Room

നെയ്ത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ്

കട്ടിംഗ് റൂം

Sewing Area
Packing Room

തയ്യൽ ഏരിയ

പാക്കിംഗ് റൂം

Warehouse
Workshop

വെയർഹൗസ്

ശിൽപശാല